Jaki wpływ ma trener na grę w piłkę nożną?

Jaki wpływ ma trener na grę w piłkę nożną?

Badania przeprowadzone z młodymi piłkarzami wykazały, że zdolność trenera do wzmacniania kompetencji przyczynia się do pozytywnego doświadczenia młodego sportowca w sporcie i podtrzymuje jego motywację. Badania te ujawniły również, że postrzeganie trenera jako motywatora bezpośrednio wpływa na motywację wewnętrzną młodych sportowców.

Wpływ zachowań trenerskich na wyniki zespołu

Ostatnie badania ujawniły, że zachowania trenera mogą wpływać na wyniki zespołu. Pozytywne zachowania zespołowe, takie jak coachowanie członka zespołu rówieśniczego, mogą prowadzić do poprawy wyników zespołu. Jednak słabe informacje zwrotne dotyczące wyników mogą negatywnie wpływać na intencje członków zespołu do poprawy swoich wyników.

W niniejszym przeglądzie dokonaliśmy przeglądu 46 prac, w których badano wpływ zachowań coachingowych na wydajność zespołu. Artykuły zostały opublikowane od 2000 roku do listopada 2021 roku. Obejmowały one badania nad wynikami wydajności zespołu, które koncentrowały się na biznesie, sporcie, wojsku oraz opiece zdrowotnej i społecznej. Badania były prowadzone w kilku sektorach, w tym w Ameryce Północnej, Korei Południowej, Indiach, Australii i Afryce.

Badacze analizowali różnice pomiędzy preferowanymi i rzeczywistymi zachowaniami trenerów. Wyniki pokazują, że preferowanie wspierających i pouczających zachowań coachingowych było związane z pozytywnymi wynikami zespołu. Jednak związek pomiędzy preferowanymi i rzeczywistymi zachowaniami coachów nie był zbyt silny. Obiektywne miary wydajności stanowią istotne wyzwanie, ponieważ wpływa na nie wiele czynników, w tym styl przywództwa, talent sportowy i wiele czynników psychologicznych.

Badania nad coachingiem zidentyfikowały dwa ogólne typy zachowań coachingowych, które wpływają na wydajność zespołu: coaching oparty na inspiracji i coaching oparty na facylitacji. Ponadto te dwa rodzaje zachowań coachingowych pozytywnie moderują związek pomiędzy CL-TP i CL-CP.

Znaczenie wyznaczania celów dla zespołu

Podczas coachingu piłki nożnej istotne jest wyznaczanie celów dla każdego członka zespołu. Cele muszą być konkretne i mierzalne, aby zarówno gracze, jak i trenerzy mogli śledzić postępy i osiągać pożądane wyniki. Cele te powinny być możliwe do osiągnięcia przez każdego gracza, ale nadal na tyle trudne, aby zachęcić do ciężkiej pracy i poświęcenia.

Trener powinien omówić cele z każdym zawodnikiem, jak również z rodzicami. Trener powinien uważnie słuchać, co każdy zawodnik chce osiągnąć. Może nawet chcieć spisać cele na tablicy. Ważną częścią tego spotkania jest to, aby każdy czuł się odpowiedzialny i miał poczucie przynależności.

Cele powinny być mierzalne, realistyczne i terminowe. Trener powinien wziąć pod uwagę środowisko, ramy czasowe i potrzeby zawodnika, aby wyznaczyć odpowiednie cele dla każdego zawodnika. Cele muszą być specyficzne dla drużyny i każdego zawodnika oraz powinny opisywać pożądany wynik i korzyści z jego osiągnięcia.

Wpływ rotacji trenerów na wyniki zespołu

Wpływ rotacji trenerów na wyniki zespołu można zmierzyć analizując przyczyny rotacji trenerów. Czynniki, które decydują o tym, jak rotacja trenerów wpływa na wyniki zespołu, obejmują styl trenerski, kulturę instytucjonalną i płeć. Jednak na efekty rotacji trenerów mogą wpływać również inne czynniki, takie jak dynamika zespołu. Praktycy mogą pomóc zespołowi w dostosowaniu się do stylu nowego trenera, ułatwiając zmianę i oceniając, czy nowy trener pasuje do zespołu.

Badania wykazały, że wpływ rotacji trenerów na wyniki zespołu jest w dużej mierze tymczasowy. W krótkim okresie rotacja ma pozytywny wpływ, ale efekt ten zanika po około pięciu meczach. W dłuższej perspektywie jednak, zmiana trenera nie jest związana z poprawą wyników drużyny. Efekt ten nie jest tak oczywisty, gdy ocenia się wpływ rotacji trenerów na przestrzeni kilku sezonów.

Niedawno przeprowadzono badanie wpływu rotacji trenerów na wyniki zespołu w drużynach kobiecych NCAA Division I. Badacze stwierdzili, że liczba kobiet będących głównymi trenerami była niższa niż odsetek mężczyzn, a także, że kobiety będące głównymi trenerami częściej dobrowolnie opuszczały organizację. Wiele kobiet zdecydowało się na przejście na stanowiska administracyjne lub przedsiębiorcze. Dane te mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów związanych z utratą pracy, które dotykają kobiety trenerów. Konieczne są jednak dalsze badania w celu określenia czynników wpływających na rotację trenerów.

Chociaż wysoki poziom rotacji może być przeszkodą, może być również szansą. Wysoki poziom rotacji pozwala ludziom uczyć się nowych umiejętności i rozwijać dotychczasową wiedzę. Ponadto może pomóc w tworzeniu kultury otwartości i innowacji. Należy jednak pamiętać, że duża rotacja członków zespołu wymaga od menedżerów, aby pozostali świadomi potrzeb każdej osoby i zapewniali jej wsparcie oraz empatię.

Wpływ komunikacji jako trener

Komunikacja jest kluczową częścią gry. Piłkarze komunikują się na wiele sposobów. Mogą udzielać instrukcji kolegom z drużyny na temat taktyki ofensywnej i defensywnej. Mogą prowadzić kolegów z drużyny w obronie, mówiąc w górę, gdy widzą zbliżający się atak. Styl komunikacji piłkarza może wpływać na to, jak dobrze grają w grę.

Różne kultury mają różne style komunikacji. W Hiszpanii i Turcji, na przykład, preferuje się burzę mózgów i generowanie pomysłów. Te kultury nie są przeciwieństwami, więc jeśli trenujesz międzynarodowy zespół, musisz być w stanie odpowiednio dostosować swój styl komunikacji. Dobrym pomysłem jest omówienie swojego stylu komunikacji z zawodnikami przed meczem, tak aby można było opracować strategie komunikacji dostosowane do kultury.

Ważne jest również, aby pamiętać, że różne typy sportowców mają różne style uczenia się. Podczas gdy niektórzy gracze mogą uczyć się angielskiego jako drugiego języka, inni mogą nauczyć się kilku języków w dzieciństwie. Dlatego ważne jest, aby znać język każdego sportowca i zapewnić, że komunikat jest jasny i płynny przez cały czas.

Kiedy trener komunikuje się ze swoją drużyną, powinien używać tonu, który jest spokojny i opanowany, a jednocześnie wyraża właściwe emocje. Taki ton nie będzie drażnił zawodników i może pomóc im lepiej się związać. Ten styl komunikacji jest ważny dla pracy zespołowej i sprawi, że dobry trener lub kapitan zespołu.

Wpływ motywacji jako trener

Motywacja jest ważną częścią gry w piłkę nożną, a jako trener, twoim celem jest rozwijanie samomotywacji u swoich zawodników. Jest to kluczowa umiejętność, która musi być kultywowana poprzez odpowiedni trening. Z odpowiednimi narzędziami motywacyjnymi, gracze mogą zmaksymalizować swoją wydajność i osiągnąć szczytową wydajność. Ma to wpływ nie tylko na ich występy piłkarskie, ale także na ich życie. Jako trener, ważne jest, aby zrozumieć, jak rozwijać samomotywację u swoich graczy i jak ją zachęcać.

W wielu badaniach badano wpływ motywacji na zachowanie trenerów. Na przykład, Stebbings i in. badali postrzegane przez trenerów klimaty motywacyjne i odkryli, że ich autonomiczny, wspierający styl trenerski był pozytywnie skorelowany z ich ogólnym samopoczuciem psychicznym. Podczas gdy te badania koncentrowały się na trenerach, inne badania badały wpływ motywacji na postrzeganie zawodników.

Motywacja jest często omawiana podczas programów CPD i edukacji trenerów. Deci i Ryan skonceptualizowali motywację jako składającą się z trzech elementów. Po pierwsze, autonomia odnosi się do zdolności do określania działań i zachowań własnych. Po drugie, motywacja zorientowana na cel jest silnym motywatorem, ale nadmierne poleganie na niej może skutkować brakiem skupienia taktycznego. Może to prowadzić do złych fauli, bójek i kontuzji. Plany motywacyjne powinny uwzględniać profilowanie psychologiczne, dzięki czemu trenerzy mogą zaprojektować skuteczny plan motywacyjny dla swoich zawodników.

Ponadto, na klimat motywacyjny wpływa kilka czynników. Czynniki te obejmują osobiste ambicje, postawy wobec coachingu oraz oficjalne cele. Niektórzy trenerzy mogą próbować stworzyć klimat zorientowany na wyniki, aby osiągnąć swoje cele trenerskie. Należy jednak pamiętać, że klimat motywacyjny jest subiektywny i może różnić się wśród różnych zawodników. Jeśli klimat motywacyjny nie jest dla nich odpowiedni, zawodnicy będą czuli się niezmotywowani i mogą nawet odejść z drużyny.

Podobne tematy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *